Dicționarul explicativ al limbii române definește evaluarea astfel: 1 Apreciere a unei valori (în bani). 2 Apreciere în unități de măsură corespunzătoare a valorii unei mărimi. 3 (D. lucrări, teste etc.) Notare. Sensul secundar propus de acestă lucrare face referire la rolul evaluării în procesul educațional.

Adrian Stoica afirmă că ,,evaluarea vizează totalitatea proceselor și produselor care măsoară natura și nivelul performanțelor atinse de elevi în învățare; apreciază măsura în care rezultatele învățării sunt în concordanță cu obiectivele educaționale propuse; furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai bune decizii educaționale.’’ 

Evaluarea Națioanală este primul examen important din viața elevilor. Începând cu anul școlar 2022-2023, admiterea la liceu se face exclusiv în baza mediei dintre cele două probe pe care elevii le susțin.

Absolvenții clasei a VIII-a susțin două probe de evaluare scrisă la disciplinele limba și literatura română, respectiv matematică. Acestea sunt evaluări sumative, susținute la finalul unui ciclu de învățământ – ciclul gimnazial, au subiect unic elaborat de cadrele didactice din învățământul preuniversitar din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație  și vizează conținuturi din programa școlară pentru nivel gimnazial (clasele V-VIII). Structura testelor este fixă, stabilită la începutul anului școlar și trasmisă sub forma unui model de evaluare de către Ministerul Educației. De asemenea, programa pentru Evaluarea Națională este publicată în Monitorul înaintea începerii anului școlar.

test score sheet with answers

Proba de Evaluare Națională la disciplina limba și literatura română este obligatorie și vizează competențele de receptare a mesajului scris de diverse tipuri, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse, precum și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și international.

Subiectul de examen este alcătui din două părți, astfel:

  1. Prima parte este formată din două subpuncte. Punctual A urmărește înțelegerea unor texte literare și/sau nonliterare la prima vedere, asocierea unor texte și utilizarea informațiilor receptate în context proprii. Punctual B vizează noțiunile de limbă – elemente de fonetică (corespondeța sunet-literă, accent, grupuri de sunete, diftong, triftong, hiat, despărțirea în silabe), vocabular (sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime, câmp lexical, mijloace de îmbogățire a vocabularului, locuțiuni, confuzii paronimice, pleonasmul), morfologie (părțile de vorbire și categoriile gramaticale specifice acestora)și sintaxă (părțile de propoziție, construcții sintactice, fraza).
  2. Partea a doua vizează conținuturile de redactarea introduse în programa de examen, după cum urmează: comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emoţii; caracterizarea personajului; modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor; alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul, text narativ, text descriptive, text reflexivetc.

În elaborarea testului sunt folosiți itemi de evaluare obiectivi (cu alegere multiplă și duală), semiobiectivi (cu răspuns scurt/ de completare) și subiectivi (de tip eseu/ compunere).

Conform baremelor publicate de Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, la subiectele de redactare punctajul maxim este acordat doar lucrărilor care propun o prezentare adecvată, respectă subiectul propus, normele de exprimare, punctuație, ortografie și numărul minim de cuvinte indicat. De asemenea, compunerea nu trebuie să fie precedată de titlu sau de motto.

Bibliografie:

  1. Dicționarul explicative al limbii române. Ediția 2016, editura Univers Enciclopedic;
  2. Stoica, A., Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică, Humanitas Educațional, București, 2003, p. 14;
  3. Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a; București, 2017;
  4. PROGRAMA pentru EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ București, 2022.

Programează o vizită